Efektivita

ZAPLATÍTE IBA ZA SKUTOČNE ODVEDENÚ PRÁCU!

Už sa Vám stalo, že Vám boli naúčtované aj bodky, napr. v obsahu? Texty, číselné hodnoty, či iné údaje, ktoré nepodliehajú akémukoľvek zásahu pri preklade a práci s prekladom NIE SÚ predmetom ceny, teda neúčtujú sa, i keď sa v texte zadania nachádzajú. Stanovenie ceny z presného objemu, t.j. nezaokrúhľovanie objemu práce, napr. 5,8 normovaných strán NEUROBÍME a NEVYÚČTUJEME 6 normovaných strán (ďalej sa pre normovanú stranu použije skratka „NS“).


Služby

Aby naše služby splnili svoj účel čo najlepšie, poskytujeme okrem bežných jazykových služieb aj nasledujúce
(ZDARMA, resp. neovplyvňujúce cenu):

Úzka spolupráca s klientom umožňuje ešte lepšie porozumieť napr. odborným osobitostiam, skratkám, a tzv. internej komunikácii

Pridelíme Vám prekladateľa, tlmočníka. Cieľom je spoznať špecifikácie klienta a čo najlepšie sa prispôsobiť jeho odbornosti a jedinečnosti

Cena za služby vopred dohodnutá je garantovaná, bez ohľadu na prípadné zmeny objemu

Viac ako 90 % prekladov zabezpečujeme on-line, resp. na základe e-mailovej komunikácie, ktorá nám poskytuje výhody vysokej flexibility

Jazykový audit - výučba (náš spôsob, ktorý sa nám osvedčil, nie však klasickým spôsobom t.j. „testom“)

Tvorba prekladovej pamäte (pri veľkých projektoch, na základe dohody s klientom), glosárov a slovníkov pre budúce práce(preklady, tlmočenie)

Komunikácia s klientom, zamestnávateľom klienta, či rodičmi (výučba, na základe požiadavky a po dohode s klientom)

Priebežné hodnotenia postupu (výučba, na základe požiadavky a po dohode s klientom)

Možnosť objednania si len určitého počtu hodín výučby, alebo výučbu konkrétnej problematiky, či zložky jazyka (napr. gramatika, konverzácia, písomný prejav a pod.)

A ďalšie služby (na základe vzájomnej dohody s klientom), v snahe „ušiť“ naše služby na mieru Vašim potrebám


Odbornosť

Snaha o neustále skvalitňovanie našich služieb nás priviedla k certifikácii v oblasti manažérstva kvality s cieľom plnenia požiadaviek normy STN EN ISO9001/EN ISO 9001:2008.